1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Zmiany zostały uchwalone 22 lipca 2016 r., zaś prezydent podpisał je 5 sierpnia 2016 r.

Nowe prawo m.in. narzuca minimalną stawkę godzinową dla osób świadczących usługę na podstawie wymienionych wyżej umów. Zmiany zachodzą również w kwestii częstotliwości wypłacania wynagrodzenia.

Przepisy dotyczą zarówno umów, które zostaną podpisane po 1 stycznia 2017 r., jak i tych, które już trwają. Zatem wszyscy zatrudniający będą musieli przyjąć na siebie nowe obowiązki i dostosować się do modyfikacji w prawie, a trwające umowy będą musiały być dostosowane do nowych przepisów.

Jak było przed zmianami?

Przed wejściem w życie ustawy z 22 lipca 2016 r. minimalna stawka godzinowa odnosiła się tylko do pracowników zatrudnianych na umowę o pracę. Taki stan rzeczy zmuszał niekiedy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie do godzenia się na bardzo niskie stawki. Wynagrodzenie było bowiem dowolnie ustalane pomiędzy stronami i nie istniało w tej kwestii żadne minimum. Również w zakresie częstotliwości wypłacania wynagrodzenia panowała pełna dowolność. Do tej pory osoby, z którymi były zawarte umowy zlecenia zazwyczaj otrzymywały wynagrodzenie po jakimś ustalonym z góry, dłuższym czasie lub dopiero po zrealizowaniu usług.

Jak jest teraz?

Od 1 stycznia 2017 r. istnieje z góry narzucona, minimalna stawka godzinowa w przypadku umów o zlecenie oraz umów o świadczenie usług i wynosi ona 13 zł. Taka stawka obowiązuje zarówno osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców, którzy jednak sami nie zatrudniają żadnych osób i nie zlecają nikomu zadań.

Dodatkowo jeżeli np. na danej umowie zlecenie zatrudnionych jest kilka osób, każda z nich będzie miała zapewnioną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. Jeśli zatrudniający nie zastosuje się do nakazu o minimalnej stawce godzinowej będzie mu groziła kara grzywny w wysokości do 30 000 zł. Ponadto zleceniobiorca zgodnie z obowiązującym teraz prawem nie może zrzec się prawa do minimalnej stawki godzinowej, co pozwoli uniknąć wielu nadużyć.

Należy zaznaczyć, że zmiany w prawie, o których tu mowa, nie będą dotyczyły wszystkich umów o zlecenie czy o świadczenie usług. Ominą one np. umowy opierające się na prowizyjnym systemie wynagradzania przy spełnieniu warunków określonych w ustawie zmieniającej.

Jak było już wspomniane wyżej, zmiany dotyczą również częstotliwości wypłacania wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2017 r. przy umowach zawieranych na dłużej niż 1 miesiąc wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu.

Podsumowanie

Zmiany w prawie opisywane wyżej to przede wszystkim nowe obowiązki dla zatrudniających. Przed dostosowaniem umowy do nowych wymagań należy jednak sprawdzić, czy w danym przypadku rzeczywiście istnieje konieczność modyfikacji zapisów czy może zawarta umowa zalicza się do wyjątków, których nie dotyczą nowe przepisy.