Windykacja należności, to ciężki proces – zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Czym jest windykacja z prawnego punktu widzenia i jakie są jej rodzaje?

Windykacja to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które na celu mają doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął, wobec wierzyciela. Wyróżniamy dwa główne rodzaje windykacji:

Windykacja polubowna

 

Polega na monitorowaniu spłat dłużnika oraz monitowaniu go w przypadku braku opóźnień w płatnościach. Ten rodzaj windykacji należności opiera się w głównej mierze na perswazji, a w mniejszym stopniu na czynnościach prawnych.

Ten rodzaj windykacji, można prowadzić za pomocą takich instrumentów, jak np. podejmowanie prób kontaktu z wierzycielem, wystosowanie wezwań do zapłaty, podejmowaniu negocjacji czy też poinformowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie.

Jej niewątpliwą zaletą są niskie koszty oraz możliwość rozwiązania sprawy na drodze negocjacji.

Windykacja sądowa

 

Dotyczy przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty. Jeżeli zostanie on uzupełniony o klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do egzekucji komorniczej.

Celem tego rodzaju windykacji należności  jest uzyskanie prawomocnego wyroku, który umożliwia zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. W przeciwieństwie do windykacji polubownej, stosuje się tu już typowe środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym, takie właśnie jak: pozew, wystosowywanie wezwań do zapłaty, tytuł egzekucyjny oraz skierowanie sprawy do komornika.

____________

Łatwiejszym sposobem zabezpieczenia interesów jest odpowiednia asekuracja, niż późniejsza windykacja należności. W Lex Optim dbamy o zachowanie płynności finansowej naszych Klientów poprzez działania na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Tworzymy odpowiednie zapisy w umowach z kontrahentami, czuwamy nad terminowością regulowania zobowiązań przez kontrahentów, a w razie konieczności podejmujemy działania egzekucyjne. Zapraszamy do kontaktu!