Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności weszła w życie 1 czerwca br. Stanowi ona część pakietu ułatwień dla przedsiębiorców wprowadzonych w ramach „100 zmian dla firm”. Ustawa ta ma na celu ułatwienie dochodzenia należności przez wierzycieli oraz poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw, narażonych dotychczas na długie opóźnienia w spłatach należności. W jej zapisie znajduje się szereg usprawnień, które odnoszą się do ustaw zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w kodeksie postępowania cywilnego, o dostępie do informacji publicznej, a także w prawie zamówień publicznych i wielu innych.

Najważniejsze zmiany

Zmiany, jakie pociąga za sobą ustawa stworzona w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności to m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, który ma zawierać informacje o zadłużeniach równych bądź większych niż 5 tys. zł, które podlegają egzekucji administracyjnej. Mowa tu o zadłużeniach wobec jednostki samorządu terytorialnego bądź wobec urzędu skarbowego, a także zadłużeniach podatkowych i karnych. Dane zbierane przez RNP będą dostępne dla pytającego w biurach informacji gospodarczej.

Nastąpiła także modyfikacja wysokości wartości przedmiotu w postępowaniu uproszczonym – obecnie jest to 20, a nie 10 tys. zł. Dodatkowo usprawniono funkcjonowanie biur informacji gospodarczych – od momentu wejścia ustawy w życie inwestorzy nie będą musieli udawać się do każdego biura oddzielnie – jednostki te mają teraz samodzielnie wymieniać się informacjami, a inwestor po złożeniu wniosku będzie miał dostęp do wszystkich baz danych.

Zdefiniowany został również czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na braku zgłoszenia przez wierzyciela konieczności aktualizacji bądź usunięcia wpisu z biura informacji gospodarczej.

Ponadto nastąpiło skrócenie czasu, w jakim należy zgłosić zobowiązanie do biura informacji gospodarczej – teraz to 30, a nie, jak było dotychczas, 60 dni. Co ważne, zmianie uległy również zapisy o odpowiedzialności inwestora w procesie budowlanym.

Efekt zmian

Wprowadzone zmiany nie tylko umożliwią wierzycielom uzyskanie informacji o kontrahentach, ale również sprawniejsze dochodzenie roszczeń przed sądem i ułatwienie oceny zdolności finansowych kontrahenta. Ustawa w efekcie upraszcza również egzekwowanie zalegających należności.