Od 1 stycznia 2012r. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie procedury powstawania spółki z o. o. Pierwszą procedurę inicjuje zawarcie umowy (aktu założycielskiego spółki) w formie aktu notarialnego i kończy się ona uzyskaniem przez spółkę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Druga procedura przewiduje zawarcie umowy spółki z o. o. bez udziału notariusza, z wykorzystaniem wzorca umowy spółki z o. o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym, i następnie elektroniczną rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pamiętaj! Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest nie tylko zawarcie umowy spółki czy złożenie jednostronnego oświadczenie woli – aktu założycielskiego (w przypadku spółki jednoosobowej), ale też podjęcie innych czynności.

Wspólnicy winni wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wnieść nadwyżki (tzw. agio). W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy (udostępnianego w systemie teleinformatycznym) na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego spółki zakładanej w taki sposób powinno nastąpić jednak nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Ponadto trzeba powołać zarząd, a także ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki. Organy spółki z o. o. winny być powołane przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze. Nie wystarczy tutaj jedynie przewidzieć istnienia organów w umowie spółki i określić ich kompetencje, ale należy powołać do ich składu konkretne osoby fizyczne.

Następnie spółkę należy wpisać do rejestru. (art.163 Kodeksu spółek handlowych). Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny, tj. spółka właściwa powstaje z chwilą wpisu oraz uzyskuje osobowość prawną (art. 12 Kodeksu spółek handlowych).

Uwaga! Z chwilą zawarcia umowy spółki z o. o. czy złożenia jednostronnego oświadczenie woli – aktu założycielskiego (w przypadku spółki jednoosobowej) powstaje spółka z o. o. w organizacji. Zawiązanie spółki z o. o. należy odróżnić od powstania spółki właściwej. Spółka w organizacji nie zawsze stanie się spółką właściwą (np. w sytuacji gdy sąd odmówi rejestracji spółki zawiązanej lub nie zostanie ona zgłoszona w ciągu sześciu miesięcy do rejestru).